Visuelle kunstfag

Einar Granum Kunstfagskole tilbyr en toårig høyere yrkesfaglig utdanning i visuelle kunstfag. Fullført og godkjent utdanning gir 120 studiepoeng og graden "høyere fagskolegrad i visuelle kunstfag". Det er undervisning og veiledning hver dag fra kl. 9 til 15.

Første studieår

Andre studieår

Lokalene våre er store, lyse og åpne. Skolen er bygget transparent med vinduer som vegger for at vi skal se hverandre, motivere og bli motiverte, inspirere og bli inspirerte.

Vi med i samordna opptak til fagskoler. Les mer her: Velkommen som søker!


Lærerne våre er aktivt utøvende billedkunstnere, formidlere og pedagoger. De har bred kompetanse innen det visuelle kunstfeltet og spesielt innen ett eller flere av de tre emneområdene tegning, farge, maleri og tredimensjonal form. I tillegg til den faste fagstaben, møter studentene hvert år en rekke gjestelærere fra kunst-, design-, illustrasjons- og arkitekturfeltet.

Ansatte og gjestelærere

Hvert år drar vi på studietur. De seneste årene har førsteårsstudentene besøkt Stockholm, mens andreåret har besøkt Berlin. Vi arrangerer også workshopuker der klasser og trinn blandes og som avsluttes med en stor, felles visning. Eksempler på workshoper de seneste årene: lydinstallasjon, performance, silketrykk, oljemaleri, formidling, design (i tre), mosaikk, redesign og bodyzone.

Studieplan for Einar Granum Kunstfagskole

Etiske retningslinjer og rutiner for varsling

Studiebetaling

Har du spørsmål om studiet eller studiehverdagen, ta kontakt med oss på Instagram, Facebook eller info@granum-kunstfagskole.no.

Spørsmål om inntaket sendes til inntak@granum-kunstfagskole.no.

1. år

Første studieår gir en bred innføring i ulike kunstfaglige teknikker og uttrykk, som utvikles i samspill mellom praktisk utprøving, noe teori og mye individuell veiledning. Studieåret består av seks emneområder: tegning, farge, tredimensjonal form, maleri, kunsthistorie og profesjonalisering. Du finner en oversikt over emnene i Studieplanen.


Faglig fundament for det visuelle kunstfeltet

Einar Granum Kunstfagskole er kjent for sin grundige innføring i grunnleggende kunnskap innen komposisjon, perspektiv, anatomi, og fargelære. Fundamentet for studentenes individuelle utvikling og utforskning legges i undervisningen av de fire emnene på førsteåret: tegning, farge, tredimensjonal form og maleri.

Hvert emne består av korte kurs, og avsluttes med et selvstendig prosjekt der studenten kan fordype seg i teknikker og materialer som er blitt presentert i løpet av perioden. Både kurs og selvstendige prosjekter avsluttes med gruppegjennomgang, og noen ganger med utstilling for et publikum utenfor skolen.

Kunsthistorie fra steinalder til 1900

Det er undervisning i kunsthistorie gjennom hele året. Førsteårsstudentene blir gitt en innføring fra steinalder til 1900, estetisk filosofi og metode. Vi retter et klassisk blikk på kunsthistorien, kombinert med idéstrømninger, arkitektur- og designtenkning.

Vi bygger en bred plattform der vi sammen tolker kunstverk fra ulike innfallsvinkler. Vi møter forskjellige uttrykk fra flere perioder, vi studerer kunstens mange former og språk og undersøker om vi gjenkjenner og kan ta i bruk tidligere tradisjoner. Undervisningen består av forelesninger på skolen, ekskursjoner til samlinger og utstillinger, lesning av tekster, diskusjoner og studentenes muntlige fremføringer.

Selvstendig prosjekt avslutter første studieår

Første studieår avsluttes med en prosjektperiode, der studenten selv velger fordypningsområde. Prosjektet presenteres sammen med andreårstudentenes hovedprosjekter under Vårutstillingen i juni.

Kveldskroki
Hver onsdag er det kveldskroki på Granum. Krokiøvelsene lar deg prøve ut nye måter å tegne på. Korte tegneøvelser kan også gi morsomme og interessante resultater.


2. år

Individuell utvikling og utforskning

Andre studieår på Granum er den individuelle utviklingen sentral. Høstsemesteret starter med fellesfag og studentene blir tildelt hovedveileder som følger dem gjennom idéfase, planlegging og gjennomføring av egne prosjekter fram mot utstilling av hovedprosjektet i vårsemesteret. Studentene får veiledning på portfolio og blir tildelt en fast søknadsveileder tidlig i den individuelle utviklingsprosessen.

Utover i høstsemesteret velger studenten ett av tre mediebaserte emner innen tegning, maleri eller tredimensjonal form. Valgemnene varer i to måneder i høstsemesteret og tre måneder i vårsemesteret. Det er mulig å bytte emne underveis. Andre studieår består av profesjonalisering, valgemne og kunsthistorie. Du finner en oversikt over alle emnene i Studieplanen.


Valgemne: Tredimensjonal form 2 og 3

Emnet er sansbar virkelighet og fysisk arbeid. Studentene får innføring i sveising og trearbeid, modellering og verkstedarbeid, skallstøp i gips og senere støp i silikon og plast.

Det arbeides med både tradisjonelle teknikker som modellering, teknisk tegning og støp, og ulike samtidige uttrykk som video og lyd.

De tekniske kursene fokuserer på form, konstruksjon og funksjon. Det arbeides i modell og tegning frem til ny form. Romlighet, sted, bevegelse og form utforskes i installasjon-, skulptur- og objektkurs, som kan kombineres med bruk av ulike medier som foto, video, lys eller lyd. Sted, situasjon, design og romlige elementer utforskes både innendørs og utendørs, i det private rom og det offentlige rom.

Tredimensjonalitet er alt som er romlig. Studiet gir praktisk kompetanse i verkstedene, modning, selvstendighet, utvikling av ideer og personlig språk.

Studentenes undersøkende prosess står sentralt gjennom hele studiet. Ved å se på innhold og betydning, og eksperimentere med en åpen holdning, vil mange oppleve å finne nye måter å jobbe på. Veiledning fra hovedveileder og veiledningsgruppen studentene får utdelt, står sentralt i dette arbeidet.


Valgemner: Maleri 2 og 3

Emnet åpner opp for tid og rom til å undersøke forskjellige relevante aspekter ved maleri og personlig visuelt språk; fra material og tekniske ferdigheter til metode og prosess.

Emnet bygger på maleriets tradisjonelle rolle og historie, men søker i tillegg å stille spørsmål og redefinere dets rolle i et samfunn i stadig endring.

Tid og konsentrasjon er avgjørende for å utvikle et eget malerisk språk. Studenten utfordres til å etterprøve intensjonene i eget arbeid.

Høstsemesteret (Maleri 2) vektlegger observasjonsstudier. Lengre perioder med fokus på stilleben, akt og portrettmaleri gir tid til fordypning og konsentrasjon. Her har studenten mulighet til å orientere seg i maleriets ulike uttrykksmuligheter. Undersøkelse av fargens formdannende egenskaper står sentralt.

Vårsemesteret (Maleri 3) vektlegger i større grad eksperimentelle og prosessbaserte tilnærminger, og det settes større krav til kontekstualisering av eget arbeid.


Valgemner: Tegning 2 og 3

Å tegne er den eldste formen for visuelt uttrykk og er kjernen i mange visuelle fagområder og disipliner. Tegning kan være å gjengi den sansbare virkeligheten eller et verktøy for å konkretisere tankene, erkjennelse – og mye mer. Som student på Tegning får du muligheten til å bruke tegnefaget så bredt som mulig.

I høstsemesteret (Tegning 2) vektlegges tradisjonelle tegneteknikker som perspektiv, analytisk form, aktstudier og komposisjon. Observasjon og mestring står sentralt. I tillegg vil idébaserte kurs, selvstendige prosjekter og studietur til en europeisk storby utvide konteksten og bevisstheten rundt det visuelle.

I løpet av vårsemesteret (Tegning 3) vil egen utvikling få enda større fokus. Flere kurs vektlegger historiefortelling og bevegelige bilder som video, animasjon og tegneserie.


Kunsthistorie fra modernismen til vår egen tid

Kunsthistorie har fokus på utviklingen av billedkunsten fra modernismens begynnelse ca. 1900 og fremover mot nye uttrykk innen samtidskunsten. Undervisningen består hovedsakelig av forelesninger kombinert med samtaler og skriftlige innleveringer.

Forelesningsprogrammet skal gi studenten en bredest mulig oversikt over kunstens utvikling i det 20. århundre. Dette innebærer en presentasjon av de sentrale avantgarde-bevegelsene slik disse har formet i hovedsak billedkunst, men også litteratur, musikk, design, arkitektur og film. I forbindelse med utviklingen av samtidskunsten internasjonalt siden 1970-tallet vil også feministiske, økologiske og aktivistiske tilnærminger til kunst bli presentert, slik at studentene kan bli bevisst ulike syn på kunstens rolle i samfunnet. Det belyses hvordan de ulike kunstartene er påvirket av hverandre i tillegg til deres sammenheng med samfunnsutviklingen.

Studieplan

Studieplanen inneholder en detaljert oversikt over emner, kurs, læringsutbytte, arbeidskrav og vurderingskriterier.

Gjør deg kjent med studieplanen for skoleåret 2023/2024 (klikk på lenken).

Studiekostnad

Studiekostnader for 2023-2024 er på kr. 23.400 per semester. Det må i tillegg beregnes en liten egenandel per år i forbindelse med studietur.

Skolepengene betales forskuddsvis ved semesterstart. Den enkelte student får tilsendt en detaljert studiekontrakt etter at inntaket er gjennomført og søknaden er faglig godkjent.

Et administrasjonsgebyr på kr. 2000 betales når skoletilbudet aksepteres. Administrasjonsgebyret vil ikke bli refundert ved eventuell avmelding av studieplass.

Utdanningen er godkjent for støtte fra Statens lånekasse for utdanning (Lånekassen). Studenten må selv holde seg oppdatert om gjeldende regler og vilkår i Lånekassen.

Alle emnene må være bestått for at vitnemål skal kunne utstedes etter to år. I de tilfeller der studenten ikke har bestått alle emner tildeles kompetansebevis.

--

Studiekostnader for 2024-2025 vil bli på kr. 24.200 per semester. Det må i tillegg beregnes en liten egenandel per år i forbindelse med studietur.

Administrasjonsgebyret for 2024-25 vil bli på kr. 2500 og refunderes ikke ved eventuell avmelding av studieplass.

Etiske retningslinjer og rutiner for varsling

.

Våren 2018 utarbeidet rektor i tett dialog med studenter og ansatte Etiske retningslinjer og rutiner for varsling ved Einar Granum Kunstfagskole (klikk på lenken). Vi driver et kontinuerlig arbeid for å legge til rette for et godt og trygt lærings- og arbeidsmiljø for studenter og ansatte.

Granum er også kunstdykk, kveldskroki og festival

Einar Granum Kunstfagskole tilbyr toårig fagskoleutdanning i visuelle kunstfag, som gir et godt grunnlag for videre arbeid og fordypning innen kunst, arkitektur, design, illustrasjon og visuell kommunikasjon. Undervisningen pågår hver dag fra 9 til 15, men Granum er mer enn undervisning og veiledning.


Kunstdykk på Granum

Kunstdykk på Granum - Arkiv (You Tube)

Hva vil det si å være kunstner? Kunstdykk på Granum er møter med kunstnere som presenterer seg selv og sitt virke. De forteller om prosesser, ideer og intensjoner. Kunstnerne intervjues av kunsthistoriker, formidler og granumlærer Hilde Hernes.

Kunstdykk på Granum gjennomføres tirsdagskvelder kl. 18:00-19:30 i skolens auditorium, fire ganger per semester. Arrangementet er gratis og åpent for alle.Kveldskroki på Granum

Kveldskroki - Einar Granum Kunstfagskole (granum-kunstfagskole.no)

Kveldskroki på Granum lar studentene prøve ut nye måter å tegne på. De får også oppleve hvordan korte tegneøvelser kan gi morsomme og interessante resultater.

Kveldskroki på Granum er åpent for alle og tilbys som fysisk kroki i skolens lokaler. Krokien er gratis for nåværende og tidligere granumstudenter, og for øvrige studenter og elever innen visuelle kunstfag.
Granumfestivalen

Granumfestivalen - Einar Granum Kunstfagskole (granum-kunstfagskole.no)

Granumfestivalen - YouTube

Hver vår inviterer studentene våre til festival i skolens lokaler. Med årene har Granumfestivalen utviklet seg til et heldagsarrangement med utstilling, foredrag, kafé og workshops i tillegg til selve musikken.

Granumfestivalen 2023 | Facebook
Søk nå