1. år

Første studieår gir en bred innføring i ulike kunstfaglige teknikker og uttrykk, som utvikles i samspill mellom praktisk utprøving, noe teori og mye individuell veiledning. Fullført og godkjent førsteår gir 60 studiepoeng.

Studieåret består av seks emner. Første semester undervises det i tegning og farge. Andre semester undervises det i maleri, tredimensjonal form og profesjonalisering. Gjennom hele studieåret undervises det i kunsthistorie.

Hvert emne består av korte kurs, og avsluttes med et selvdrivende prosjekt der studenten kan fordype seg i teknikker og materialer som er blitt presentert i løpet av perioden. Både kurs og selvdrivende prosjekt avsluttes med gruppegjennomganger, og noen ganger med utstilling for et publikum utenfor skolen.

Emnet "Kunsthistorie" går over begge semestrene. Et klassisk blikk på kunsthistorien studeres i sammenheng med idéstrømninger, arkitektur og designtenkning. Emnet gir en innføring i kunsthistorien fra steinalderen frem til 1900, og estetisk filosofi og metode. Kombinasjonen etablerer en bred plattform for å tolke kunstverk gjennom ulike innfallsvinkler. I møte med ulike perioders uttrykk undersøkes kunstens mange former og språk, og om det er tradisjoner vi fremdeles kan gjenkjenne og ta i bruk i dag. Undervisningen er basert på forelesninger, tekster som skal leses, muntlige fremføringer av studentene og diskusjoner. Forelesningene på skolen kombineres med ekskursjoner til samlinger og utstillinger hvor man får kjennskap til originale verk og deres aktualitet i dag.

Høstsemesteret drar førsteårsstudentene på studietur. De seneste årene har vi besøkt Stockholm.

Studieåret avsluttes med en prosjektperiode som presenteres på Vårutstillingen.

2. år

Andre studieår kan studenten velge mellom tre fordypningsområder; tredimensjonal kunst, tegning eller maleri. Det gis innføring i teknikker, materialer, metoder og uttrykk spesifikke for de ulike områdene. Det arbeides også tverrfaglig. Fullført og godkjent toårig høyere yrkesfaglig utdanning i visuelle kunstfag gir 120 studiepoeng og graden "høyere fagskolegrad i visuelle kunstfag".

Hvert semester er inndelt i tre emner; "Fordypning", "Kunsthistorie" og "Profesjonalisering".

Emnet "Profesjonalisering" består av individuell veiledning og gruppeveiledning med hovedveileder, arbeid med egen portfolio, kurs i fotodokumentasjon og tekstveiledning. Emnet avsluttes med et hovedprosjekt som blir vurdert av ekstern sensor og presenteres på Vårutstillingen.

Kunsthistorie har fokus på utviklingen av billedkunsten fra modernismens begynnelse ca. 1900 og fremover mot nye uttrykk innen samtidskunsten. Undervisningen består hovedsakelig av forelesninger kombinert med samtaler og skriftlige innleveringer. Forelesningsprogrammet skal gi studenten en bredest mulig oversikt over kunstens utvikling i det 20. århundre. Dette innebærer en presentasjon av de sentrale avantgarde-bevegelsene slik disse har formet i hovedsak billedkunst, men også litteratur, musikk, design, arkitektur og film. I forbindelse med utviklingen av samtidskunsten internasjonalt siden 70-tallet vil også feministiske, økologiske og aktivistiske tilnærminger til kunst bli presentert, slik at studentene kan bli bevisst ulike syn på kunstens rolle i samfunnet. Det belyses hvordan de ulike kunstartene er påvirket av hverandre i tillegg til deres sammenheng med samfunnsutviklingen forøvrig.

Høstsemesteret drar andreårsstudentene på studietur. De seneste årene har vi besøkt Berlin.

Fordypning i tredimensjonal kunst


Fordypning i tredimensjonal kunst er sansbar virkelighet og fysisk arbeid. Ved direkte kontakt med materialer gis innføring i sveising og trearbeid, modellering og verkstedsarbeid, skallstøp i gips og senere støp i silikon og plast.

Det arbeides med både tradisjonelle teknikker og ulike samtidige uttrykk.

I ulike kurs analyseres form, konstruksjon og funksjon. Det arbeides i modell og tegning frem til ny form. Romlighet, sted, bevegelse og form utforskes i installasjon-, skulptur- og objekt kurs, som kan kombineres med bruk av ulike medier som foto, video, lys eller lyd. Sted, situasjon, design og romlige elementer utforskes både innendørs og utendørs, i det private rom og de offentlige rom.

Tredimensjonalitet er i all enkelhet og kompleksitet alt som er romlig. Studiet fremmer modning, selvstendighet, utvikling av ideer og personlig språk.

Studenten oppfordres til en undersøkende prosess gjennom hele studiet. Ved å se på innhold og betydning, og eksperimentere med en åpen holdning, vil mange oppleve å finne nye måter å jobbe på. Veiledning står sentralt i dette arbeidet.

Tredimensjonal kunst passer for deg som ønsker å satse videre på kunst, arkitektur eller produktdesign.

Fordypning i maleri

Maleristudiet åpner opp for tid og rom til å undersøke forskjellige relevante aspekter ved maleri og personlig visuelt språk; fra material og tekniske ferdigheter til metode og prosess.

Fordypningen bygger på maleriets tradisjonelle rolle og historie, men søker i tillegg å stille spørsmål og redefinere dets rolle i et samfunn i stadig endring.

Tid og konsentrasjon er avgjørende for å utvikle et eget malerisk språk. Studenten utfordres til å etterprøve intensjonene i eget arbeid.

Høstsemesteret vektlegger observasjonsstudier. Lengre perioder med fokus på stilleben, akt og portrettmaleri gir tid til fordypning og konsentrasjon. Her har studenten mulighet til å orientere seg i maleriets ulike uttrykksmuligheter. Undersøkelse av fargens formdannende egenskaper står sentralt.

Vårsemesteret vektlegger i større grad eksperimentelle og prosessbaserte tilnærminger, og det settes større krav til kontekstualisering av eget arbeid.

Undervisningen har som mål å fremme selvdrivende studenter som tar sikte på å arbeide som utøvende kunstnere eller i kunstnerisk relaterte virksomheter.

Fordypning i tegning

Å tegne er den eldste formen for visuelt uttrykk og er kjernen innenfor mange visuelle fagområder og disipliner. Tegning kan være å gjengi den sansbare virkelighet eller et verktøy for å konkretisere tankene, erkjennelse – og mye mer. Som student på Tegning får du muligheten til å bruke tegnefaget så bredt som mulig.

I høstsemesteret vektlegges tradisjonelle tegneteknikker som perspektiv, analytisk form, aktstudier og komposisjon. Observasjon og mestring står sentralt. I tillegg vil idèbaserte kurs, selvstendige prosjekt og studietur til en Europeisk storby utvide konteksten og bevisstheten rundt det visuelle.

I løpet av vårsemesteret vil egen utvikling få enda større fokus. Flere kurs vektlegger historiefortelling og bevegelige bilder; som video, animasjon og tegneserie.

Fordypning i tegning sikter til kvalifisering for videre arbeid med tegning, illustrasjon og visuell kommunikasjon i yrkesfaglige så vel som i kunstneriske felt. Mange av våre studenter fortsetter å utdanne seg innen kunst og arkitektur, men også innen animasjon, tatovering og dataspill.

Fordeling av emner (Granumpaien)

Granumpaien visualiserer fordelingen av emner og studiepoeng i løpet av den toårige fagskoleutdanningen ved Einar Granum Kunstfagskole.

Klikk på paien for å se visualiseringen i større format.

Øverste halvdelen viser første studieår, med tre emner i høstsemesteret, og fire emner i vårsemesteret. Studieåret begynner med tegneemnet, som har fått fargekoden grå, og avsluttes med profesjonaliseringsemnet som har fått fargekoden oransje. Hvert semester gir 30 studiepoeng.

Nederste halvdelen viser emnene som tilbys andre studieår. Studenten kan velge mellom tre fordypninger i enten tredimensjonal kunst, maleri eller tegning. Hvert semester består av tre emner; fordypning, kunsthistorie og profesjonalisering. Av modellen ser du at profesjonaliseringsemnet (oransje) vektlegges mer på andre studieår enn første.

Workshopuker i vårsemesteret

Hver vår arrangerer vi to workshopuker, der studentene kan velge mellom åtte ulike workshop hver uke.

Billedkunstnere, arkitekter, designere, tegneseriemakere og musikere inviteres til å holde workshop, og faglærerne på skolen utfordres til å designe en workshop som de har veldig lyst til å prøve ut, men som det ikke er plass til i timeplanen.

Workshopukene er for både første og andre studieår. Klasser og trinn blandes, og workshopukene avsluttes med presentasjoner og snacks.

Noen eksempler på workshop: animasjon, tegneserie, visual effects på iPad, lydinstallasjon, performance, silketrykk, artistbooks, konseptuelt grafisk design, skulpturelt fotografi, performativt fotografi, temperalmaleri, grafikk, re-design, fresko-teknikker, arkitektur, oljemaleri, sveisekurs, steinhogging, bodyzone, collage, new display, kunstneriske strategier, tekst- konsept og illustrasjon.

Opptak, vitnemål og studiebetaling

Opptak og fullføring av fagskolestudiet


Opptak til Einar Granum Kunstfagskole skjer på grunnlag av opptaksprøve. Logg deg inn på Søknadsportalen vår: soknad.granum-kunstfagskole.no for mer informasjon.

Fullført fagskolestudium består av to undervisningsår som til sammen gir 120 studiepoeng. Hvert studieår gir 60 studiepoeng. Fullført toårig fagskolestudium ved Einar Granum Kunstfagskole gir generell studiekompetanse. Se mer på Kunnskapsdepartementets sider om samordna opptak.

Alle emnene må være bestått for at vitnemål skal kunne utstedes etter to år. I de tilfeller der studenten ikke har bestått alle emner tildeles kompetansebevis.

Undervisningen fordeler seg på fem dager per uke, med undervisning fra kl. 9 til kl. 15. Noe av opplæringen krever selvstudium utenom fastlagt undervisningstid. Et undervisningsår baserer seg på 1500 timer i arbeidsbelastning.

Studiebetaling

Studiekostnader for både første og andre studieår 2019-2020 er på kr. 20 000,- per semester pluss kr. 2 000,- i materialpenger per semester.

Det må i tillegg beregnes en egenandel på kr. 2 000,- per år i forbindelse med studietur.

Skolepengene betales forskuddsvis ved semesterstart. Den enkelte student får tilsendt en detaljert studiekontrakt etter at inntaket er gjennomført og søknaden faglig godkjent.

Et administrasjonsgebyr på kr. 2 000,- betales når skoletilbudet aksepteres. Administrasjonsgebyret vil ikke bli refundert ved eventuell avmelding av studieplass.

Utdanningen er godkjent for støtte fra Statens lånekasse for utdanning (Lånekassen). Studenten må selv holde seg oppdatert om gjeldende regler og vilkår i Lånekassen.

Læringsutbytte nivå 5.2


Etter å ha fullført den toårige fagskoleutdanningen i visuelle kunstfag ved Einar Granum Kunstfagskole, kan studenten:

KUNNSKAPER
- bruke ulike metoder, teknikker og materialer på en utforskende måte
- bruke relevante verktøy til å planlegge, gjennomføre, dokumentere og formidle egne kunstfaglige prosjekter
- gjøre rede for kunstfagets historie, tradisjoner og egenart
- vise innsikt i egne utviklingsmuligheter

FERDIGHETER
- beskrive og reflektere rundt faglige valg, og videreutvikle egne prosjekt under veiledning
- kontekstualisere egne kunstfaglige prosjekt og vurdere relevansen, ved å henvise til ulike typer informasjon, teori og fagkilder
- bruke fagterminologi for å beskrive og reflektere kritisk rundt egne og andres arbeid
- formulere prosjektbeskrivelse, søknad og eget ståsted

GENERELL KOMPETANSE
- planlegge og gjennomføre kunstfaglige prosjekt alene og i samarbeid med andre
- formidle resultat av skapende prosesser i møte med et publikum
- utveksle faglige synspunkter og delta aktivt i kunstfaglige diskusjoner og prosjekt, og ut fra et etisk verdigrunnlag
- drive frem skapende prosesser i egen praksis

Søk nå