1. år

Første studieår gir en bred innføring i ulike kunstfaglige teknikker og uttrykk, som utvikles i samspill mellom praktisk utprøving, noe teori og mye individuell veiledning. Fullført og godkjent førsteår gir 60 studiepoeng.

Studieåret består av seks emner. Første semester undervises det i "Tegning" og "Farge". Andre semester undervises det i "Maleri", "Tredimensjonal form" og "Profesjonalisering". Gjennom hele studieåret undervises det i "Kunsthistorie".

Hvert emne består av korte kurs, og avsluttes med et selvdrivende prosjekt der studenten kan fordype seg i teknikker og materialer som er blitt presentert i løpet av perioden. Både kurs og selvdrivende prosjekt avsluttes med gruppegjennomganger, og noen ganger med utstilling for et publikum utenfor skolen.

Emnet "Kunsthistorie" går over begge semestrene. Et klassisk blikk på kunsthistorien studeres i sammenheng med idéstrømninger, arkitektur og designtenkning. Emnet gir en innføring i kunsthistorien fra steinalderen frem til 1900, og estetisk filosofi og metode. Kombinasjonen etablerer en bred plattform for å tolke kunstverk gjennom ulike innfallsvinkler. I møte med ulike perioders uttrykk undersøkes kunstens mange former og språk, og om det er tradisjoner vi fremdeles kan gjenkjenne og ta i bruk i dag. Undervisningen er basert på forelesninger, tekster som skal leses, muntlige fremføringer av studentene og diskusjoner. Forelesningene på skolen kombineres med ekskursjoner til samlinger og utstillinger hvor man får kjennskap til originale verk og deres aktualitet i dag.

Høstsemesteret drar førsteårsstudentene på studietur. De seneste årene har vi besøkt Stockholm.

Studieåret avsluttes med en prosjektperiode som presenteres på Vårutstillingen.

2. år

Andre studieår kan studenten velge mellom tre fordypningsområder; tredimensjonal kunst, tegning eller maleri. Det gis innføring i teknikker, materialer, metoder og uttrykk spesifikke for de ulike områdene. Det arbeides også tverrfaglig. Fullført og godkjent toårig høyere yrkesfaglig utdanning i visuelle kunstfag gir 120 studiepoeng og graden "høyere fagskolegrad i visuelle kunstfag".

Hvert semester er inndelt i tre emner; "Fordypning", "Kunsthistorie" og "Profesjonalisering".

Emnet "Profesjonalisering" består av individuell veiledning og gruppeveiledning med hovedveileder, arbeid med egen portfolio, kurs i fotodokumentasjon og tekstveiledning. Emnet avsluttes med et hovedprosjekt som blir vurdert av ekstern sensor og presenteres på Vårutstillingen.

Kunsthistorie har fokus på utviklingen av billedkunsten fra modernismens begynnelse ca. 1900 og fremover mot nye uttrykk innen samtidskunsten. Undervisningen består hovedsakelig av forelesninger kombinert med samtaler og skriftlige innleveringer. Forelesningsprogrammet skal gi studenten en bredest mulig oversikt over kunstens utvikling i det 20. århundre. Dette innebærer en presentasjon av de sentrale avantgarde-bevegelsene slik disse har formet i hovedsak billedkunst, men også litteratur, musikk, design, arkitektur og film. I forbindelse med utviklingen av samtidskunsten internasjonalt siden 70-tallet vil også feministiske, økologiske og aktivistiske tilnærminger til kunst bli presentert, slik at studentene kan bli bevisst ulike syn på kunstens rolle i samfunnet. Det belyses hvordan de ulike kunstartene er påvirket av hverandre i tillegg til deres sammenheng med samfunnsutviklingen forøvrig.

Høstsemesteret drar andreårsstudentene på studietur. De seneste årene har vi besøkt Berlin.

Fordypning i tredimensjonal kunst


Fordypning i tredimensjonal kunst er sansbar virkelighet og fysisk arbeid. Ved direkte kontakt med materialer gis innføring i sveising og trearbeid, modellering og verkstedsarbeid, skallstøp i gips og senere støp i silikon og plast.

Det arbeides med både tradisjonelle teknikker og ulike samtidige uttrykk.

I ulike kurs analyseres form, konstruksjon og funksjon. Det arbeides i modell og tegning frem til ny form. Romlighet, sted, bevegelse og form utforskes i installasjon-, skulptur- og objekt kurs, som kan kombineres med bruk av ulike medier som foto, video, lys eller lyd. Sted, situasjon, design og romlige elementer utforskes både innendørs og utendørs, i det private rom og de offentlige rom.

Tredimensjonalitet er i all enkelhet og kompleksitet alt som er romlig. Studiet fremmer modning, selvstendighet, utvikling av ideer og personlig språk.

Studenten oppfordres til en undersøkende prosess gjennom hele studiet. Ved å se på innhold og betydning, og eksperimentere med en åpen holdning, vil mange oppleve å finne nye måter å jobbe på. Veiledning står sentralt i dette arbeidet.

Tredimensjonal kunst passer for deg som ønsker å satse videre på kunst, arkitektur eller produktdesign.

Fordypning i maleri

Maleristudiet åpner opp for tid og rom til å undersøke forskjellige relevante aspekter ved maleri og personlig visuelt språk; fra material og tekniske ferdigheter til metode og prosess.

Fordypningen bygger på maleriets tradisjonelle rolle og historie, men søker i tillegg å stille spørsmål og redefinere dets rolle i et samfunn i stadig endring.

Tid og konsentrasjon er avgjørende for å utvikle et eget malerisk språk. Studenten utfordres til å etterprøve intensjonene i eget arbeid.

Høstsemesteret vektlegger observasjonsstudier. Lengre perioder med fokus på stilleben, akt og portrettmaleri gir tid til fordypning og konsentrasjon. Her har studenten mulighet til å orientere seg i maleriets ulike uttrykksmuligheter. Undersøkelse av fargens formdannende egenskaper står sentralt.

Vårsemesteret vektlegger i større grad eksperimentelle og prosessbaserte tilnærminger, og det settes større krav til kontekstualisering av eget arbeid.

Undervisningen har som mål å fremme selvdrivende studenter som tar sikte på å arbeide som utøvende kunstnere eller i kunstnerisk relaterte virksomheter.

Fordypning i tegning

Å tegne er den eldste formen for visuelt uttrykk og er kjernen innenfor mange visuelle fagområder og disipliner. Tegning kan være å gjengi den sansbare virkelighet eller et verktøy for å konkretisere tankene, erkjennelse – og mye mer. Som student på Tegning får du muligheten til å bruke tegnefaget så bredt som mulig.

I høstsemesteret vektlegges tradisjonelle tegneteknikker som perspektiv, analytisk form, aktstudier og komposisjon. Observasjon og mestring står sentralt. I tillegg vil idèbaserte kurs, selvstendige prosjekt og studietur til en Europeisk storby utvide konteksten og bevisstheten rundt det visuelle.

I løpet av vårsemesteret vil egen utvikling få enda større fokus. Flere kurs vektlegger historiefortelling og bevegelige bilder; som video, animasjon og tegneserie.

Fordypning i tegning sikter til kvalifisering for videre arbeid med tegning, illustrasjon og visuell kommunikasjon i yrkesfaglige så vel som i kunstneriske felt. Mange av våre studenter fortsetter å utdanne seg innen kunst og arkitektur, men også innen animasjon, tatovering og dataspill.

Fordeling av emner (Granumpaien)

Granumpaien visualiserer fordelingen av emner og studiepoeng i løpet av den toårige fagskoleutdanningen ved Einar Granum Kunstfagskole.

Klikk på paien for å se visualiseringen i større format.

Øverste halvdelen viser første studieår, med tre emner i høstsemesteret, og fire emner i vårsemesteret. Studieåret begynner med tegneemnet, som har fått fargekoden grå, og avsluttes med profesjonaliseringsemnet som har fått fargekoden oransje. Hvert semester gir 30 studiepoeng.

Nederste halvdelen viser emnene som tilbys andre studieår. Studenten kan velge mellom tre fordypninger i enten tredimensjonal kunst, maleri eller tegning. Hvert semester består av tre emner; fordypning, kunsthistorie og profesjonalisering. Av modellen ser du at profesjonaliseringsemnet (oransje) vektlegges mer på andre studieår enn første.

Workshopuker i vårsemesteret

Hver vår arrangerer vi to workshopuker, der studentene kan velge mellom åtte ulike workshop hver uke.

Billedkunstnere, arkitekter, designere, tegneseriemakere og musikere inviteres til å holde workshop, og faglærerne på skolen utfordres til å designe en workshop som de har veldig lyst til å prøve ut, men som det ikke er plass til i timeplanen.

Workshopukene er for både første og andre studieår. Klasser og trinn blandes, og workshopukene avsluttes med presentasjoner og snacks.

Noen eksempler på workshop: animasjon, tegneserie, visual effects på iPad, lydinstallasjon, performance, silketrykk, artistbooks, konseptuelt grafisk design, skulpturelt fotografi, performativt fotografi, temperalmaleri, grafikk, re-design, fresko-teknikker, arkitektur, oljemaleri, sveisekurs, steinhogging, bodyzone, collage, new display, kunstneriske strategier, tekst- konsept og illustrasjon.

Opptak, vitnemål og studiebetaling

Opptak og fullføring av fagskolestudiet

Fra og med opptaket våren 2020 er skolen med i samordna opptak for fagskoler. Portalen åpnes 1. februar og søknadsfrist er 15. april 2020. Les mer om opptaksprøven vår her: granum-kunstfagskole.no/samordna-opptak

Fullført fagskolestudium består av to undervisningsår som til sammen gir 120 studiepoeng. Hvert studieår gir 60 studiepoeng. Fullført toårig fagskolestudium ved Einar Granum Kunstfagskole gir generell studiekompetanse. Se mer på Kunnskapsdepartementets sider om samordna opptak.

Alle emnene må være bestått for at vitnemål skal kunne utstedes etter to år. I de tilfeller der studenten ikke har bestått alle emner tildeles kompetansebevis.

Undervisningen fordeler seg på fem dager per uke, med undervisning fra kl. 9 til kl. 15. Noe av opplæringen krever selvstudium utenom fastlagt undervisningstid. Et undervisningsår baserer seg på 1500 timer i arbeidsbelastning.

Studiebetaling

Studiekostnader for både første og andre studieår 2019-2020 er på kr. 20 000,- per semester pluss kr. 2 000,- i materialpenger per semester.

Det må i tillegg beregnes en egenandel på kr. 2 000,- per år i forbindelse med studietur.

Skolepengene betales forskuddsvis ved semesterstart. Den enkelte student får tilsendt en detaljert studiekontrakt etter at inntaket er gjennomført og søknaden faglig godkjent.

Et administrasjonsgebyr på kr. 2 000,- betales når skoletilbudet aksepteres. Administrasjonsgebyret vil ikke bli refundert ved eventuell avmelding av studieplass.

Utdanningen er godkjent for støtte fra Statens lånekasse for utdanning (Lånekassen). Studenten må selv holde seg oppdatert om gjeldende regler og vilkår i Lånekassen.

Læringsutbytte nivå 5.2


Etter å ha fullført den toårige fagskoleutdanningen i visuelle kunstfag ved Einar Granum Kunstfagskole, kan studenten:

KUNNSKAPER
- bruke ulike metoder, teknikker og materialer på en utforskende måte
- bruke relevante verktøy til å planlegge, gjennomføre, dokumentere og formidle egne kunstfaglige prosjekter
- gjøre rede for kunstfagets historie, tradisjoner og egenart
- vise innsikt i egne utviklingsmuligheter

FERDIGHETER
- beskrive og reflektere rundt faglige valg, og videreutvikle egne prosjekt under veiledning
- kontekstualisere egne kunstfaglige prosjekt og vurdere relevansen, ved å henvise til ulike typer informasjon, teori og fagkilder
- bruke fagterminologi for å beskrive og reflektere kritisk rundt egne og andres arbeid
- formulere prosjektbeskrivelse, søknad og eget ståsted

GENERELL KOMPETANSE
- planlegge og gjennomføre kunstfaglige prosjekt alene og i samarbeid med andre
- formidle resultat av skapende prosesser i møte med et publikum
- utveksle faglige synspunkter og delta aktivt i kunstfaglige diskusjoner og prosjekt, og ut fra et etisk verdigrunnlag
- drive frem skapende prosesser i egen praksis

Emneplan 2019-2020

Visuelle kunstfag ved Einar Granum Kunstfagskole

FØRSTEÅRET

--

TEGNING

Studiepoeng 15

Gjennomføres 1. semester

Arbeidstimer per student 250


Læringsutbytte: Etter godkjent emne skal studenten:

- kunne bruke sentrale analytiske tegnemetoder, teknikker og materialer.

- kunne beskrive sentrale tradisjoner i tegnefagets historie.

- kunne planlegge og gjennomføre et kort prosjekt, der tegneteknikker presentert i emneperioden brukes, på en selvdrivende måte.

- kunne bruke relevant fagterminologi for å beskrive og reflektere rundt egne og andres arbeid.


Arbeidskrav: Alle obligatoriske kurs må være godkjent (markert i kursoversikten) og minimum seks av de åtte kursene i emnet må være godkjent, for at emnet godkjennes.


Vurderingskriterier: Godkjent / ikke-godkjent utfra arbeidskrav.

--


FARGE

Studiepoeng 10

Gjennomføres 1. semester

Arbeidstimer per student 250


Læringsutbytte

Etter godkjent emne skal studenten:

- kunne legge opp, organisere og bruke ulike fargepaletter.

- kunne gjenkjenne og beskrive hvordan farge er blitt brukt gjennom kunsthistorien.

- kunne beskrive moderne fargesystemer og fargeforhold.

- kunne forklare forskjell mellom farge på skjerm og farge i print.

- kunne planlegge og gjennomføre et kort prosjekt, der teknikker og materialer presentert i emneperioden brukes på en selvdrivende måte.

- kunne bruke relevant fagterminologi for å snakke om og reflektere over fargens ulike kvaliteter og hvordan fargen brukes profesjonelt i kunst og design.


Arbeidskrav: Alle obligatoriske kurs må være godkjent (markert i kursoversikten) og minimum fem av de seks kursene i emnet må være godkjent for at emnet godkjennes.


Vurderingskriterier: Godkjent / ikke-godkjent utfra arbeidskrav.

--


KUNSTHISTORIE 1

Studiepoeng 5

Gjennomføres 1. semester

Arbeidstimer per student 125


Læringsutbytte: Etter godkjent emne skal studenten:

- ha kjennskap til filosofisk estetikk i kunsthistorien.

- forstå kunsthistorisk metodisk analyse og beherske grunnleggende metodiske verktøy.

- kunne fremføre et kunsthistorisk foredrag.

- kunne utføre en selvstendig kunsthistorisk analyse.

- ha oversikt over retninger i nordisk og særlig norsk kunst.

- ha kunnskap om og oversikt over kunstretninger og kunsthistorie fra steinalder til middelalder.

- ha kjennskap til sentrale begreper om kunst og kunne bruke disse i diskusjoner og presentasjoner.


Arbeidskrav: Alle kurs må være godkjent for at emnet godkjennes.


Vurderingskriterier: Godkjent / ikke-godkjent utfra arbeidskrav.

--


MALERI

Studiepoeng: 10

Gjennomføres 2. semester

Arbeidstimer per student: 250


Læringsutbytte: Etter godkjent emne skal studenten:

- kunne bruke komposisjon, perspektiv og fargelære for å styre det maleriske uttrykket i bestemte retninger.

- kjenne til sentrale sjangere og metoder i maleriet.

- gjenkjenne sentrale sjangere i malerkunsten, og beskrive hvordan uttrykksformene er knyttet til den tiden de oppsto.

- gjennom eksempler peke på hvilken posisjon maleriet har hatt i kunsthistorien.

- kunne planlegge og gjennomføre et prosjekt, der maleriske metoder, uttrykksformer og fargelære presentert i emneperioden undersøkes på en selvdrivende måte.

- kunne bruke relevant fagterminologi for å beskrive og reflektere rundt egne og andres arbeid.


Arbeidskrav: Alle obligatoriske kurs må være godkjent (markert i kursoversikten) og minimum fem av de sju kursene i emnet må være godkjent for at emnet godkjennes.


Vurderingskriterier: Godkjent / ikke-godkjent utfra arbeidskrav.

--


TREDIMENSJONAL FORM

Studiepoeng 10

Gjennomføres 2. semester

Arbeidstimer per student 250


Læringsutbytte: Etter godkjent emne skal studenten:

- kunne bruke enkle støpeteknikker (gips og betong) og modelleringsteknikker (leire).

- kjenne til sentrale tredimensjonale verk i kunst- eller designhistorien.

- ha et forhold til romlige problemstillinger i samspill med eget arbeid.

- kunne omsette en idé med fritt valg av material, teknikk og sted.

- kunne planlegge, gjennomføre og presentere et prosjekt der tredimensjonale teknikker og uttrykksformer i emneperioden brukes på en selvdrivende måte.

- kunne bruke relevant fagterminologi for å beskrive og reflektere rundt egne og andres arbeider.


Arbeidskrav: Alle obligatoriske kurs må være godkjent (markert i kursoversikten) og minimum fem av de sju kursene i emnet må være godkjent for at hele emnet skal kunne godkjennes.


Vurderingskriterier: Godkjent / ikke-godkjent utfra arbeidskrav.

--


KUNSTHISTORIE 2

Studiepoeng 5

Gjennomføres 2. semester

Arbeidstimer per student 125


Læringsutbytte: Etter godkjent emne skal studenten:

- ha oversikt over eldre kunsthistorie fra middelalder til modernisme.

- ha kjennskap til verktøy innen billedanalyse, kunsthistorie og estetikk.

- kunne fremføre et kunsthistorisk foredrag.

- kunne utføre en selvstendig metodisk analyse med selvvalgt kunstverk.

- kjenne til sentrale begreper om kunst og kunne bruke disse i diskusjoner og presentasjoner.

- se sammenhenger mellom ulike kunsthistoriske perioder og hvordan disse viderefører eller bryter med hverandre.


Arbeidskrav: Alle kurs må være godkjent for at emnet godkjennes.


Vurderingskriterier: Godkjent / ikke-godkjent utfra arbeidskrav.

--


PROFESJONALISERING 1

Studiepoeng 5

Gjennomføres 2. semester

Arbeidstimer per student 125


Læringsutbytte: Etter godkjent emne skal studenten kunne:

- planlegge, gjennomføre og presentere et kunstfaglig prosjekt under veiledning.

- reflektere over valg av materialer og teknikk i relasjon til idé og intensjon.

- bruke relevante fagbegreper for å beskrive og reflektere rundt eget kunstfaglig prosjekt.


Arbeidskrav: Alle obligatoriske kurs må være godkjent for at emnet godkjennes (markert i kursoversikten).


Vurderingskriterier: Godkjent / ikke-godkjent utfra arbeidskrav.

--


ANDREÅRET

--

FORYPNING I MALERI 1

Studiepoeng 20

Gjennomføres 3. semester

Arbeidstimer per student 500


Læringsutbytte: Etter godkjent emne skal studenten kunne:

- bygge videre og fordype grunnleggende kunnskap og erfaringer fra førsteåret eller tilsvarende utdanningsløp.

- utforske ulike medier og teknikker med hovedfokus på maleri.

- videreutvikle formale kunnskaper basert på observasjon.

- erfare et større register av teknikker og materialer innenfor et malerisk språk.

- nyttiggjøre seg idéutvikling som metode.


Arbeidskrav: Alle obligatoriske kurs må være godkjent (markert i kursoversikten) og minimum fem av de sju kursene i emnet må være godkjent, for at emnet godkjennes.


Vurderingskriterier: Godkjent / ikke-godkjent utfra arbeidskrav.

--


FORYPNING I TEGNING 1

Studiepoeng 20

Gjennomføres 3. semester

Arbeidstimer per student 500


Læringsutbytte: Etter godkjent emne skal studenten kunne:

- bygge videre og fordype grunnleggende kunnskap og erfaringer fra førsteåret eller tilsvarende utdanningsløp.

- utforske ulike medier og teknikker med hovedfokus på tegning.

- nyttiggjøre seg idéutvikling som metode.


Arbeidskrav: Alle obligatoriske kurs må være godkjent (markert i kursoversikten) og minimum sju av de ni kursene i emnet må være godkjent, for at emnet godkjennes.


Vurderingskriterier: Godkjent / ikke-godkjent utfra arbeidskrav.

--


FORYPNING I TREDIMENSJONAL FORM 1

Studiepoeng 20

Gjennomføres 3. semester

Arbeidstimer per student 500


Læringsutbytte: Etter godkjent emne skal studenten kunne:

- bygge videre og fordype grunnleggende kunnskap og erfaringer fra førsteåret eller tilsvarende utdanningsløp.

- utforske ulike medier og teknikker med hovedfokus på tredimensjonal form.

- erfare et større register av teknikker og materialer innen tredimensjonal form.

- nyttiggjøre seg idéutvikling som metode.


Arbeidskrav: Alle obligatoriske kurs må være godkjent (markert i kursoversikten) og minimum seks av de åtte kursene i emnet må være godkjent, for at emnet godkjennes.


Vurderingskriterier: Godkjent / ikke-godkjent utfra arbeidskrav.

--


KUNSTHISTORIE 3

Studiepoeng 5

Gjennomføres 3. semester

Arbeidstimer per student 125


Læringsutbytte: Etter godkjent emne skal studenten:

- kjenne til sentrale kunstretninger, kunstnere, begreper og ideer knyttet til kunsthistorien etter 1950, samt et utvalg kunstretninger fra den første avantgarden 1905-1920.


Arbeidskrav: Minst 80 % oppmøte på forelesningene samt levert obligatorisk skriveoppgave. Fravær skal kommuniseres til og godkjennes av faglærer.


Vurderingskriterier: Godkjent / ikke-godkjent utfra arbeidskrav.

--


PROFESJONALISERING 2

Studiepoeng 5

Gjennomføres 3. semester

Arbeidstimer per student 125


Læringsutbytte: Etter godkjent emne skal studenten kunne:

- formidle egne kunstfaglige prosjekter.

- sette egne kunstfaglige prosjekter i en relevant sammenheng ved å vise til ulike typer informasjon, teori og fagkilder.


Arbeidskrav: Alle obligatoriske kurs og veiledninger må være godkjent for at emnet godkjennes (markert i kursoversikten).


Vurderingskriterier: Godkjent / ikke-godkjent utfra arbeidskrav.


Profesjonaliseringsemnet i høstsemesteret består av individuell og gruppeveiledning med hovedveileder, utvikling av egen portfolio og mulighet for opplæring i fotodokumentasjon og bilderedigering.

Andreårsstudentene er knyttet til en veiledergruppe og får tildelt en hovedveileder for hele studieåret. Hovedveileder skal være en faglig veileder og kritisk støttespiller i studentens utvikling av egen kunstfaglige praksis. Det gjennomføres to individuelle veiledersamtaler og en gruppeveiledning i løpet av høstsemesteret. Hovedveileder er også med som studentens støttespiller under sensur av hovedprosjektet i vårsemesteret. Den løpende samtalen med hovedveileder og veiledergruppen er obligatorisk. Studentene er velkommen til å organisere egne gruppeveiledninger seg imellom uten hovedveileder tilstede.

--


FORDYPNING I MALERI 2

Studiepoeng 15

Gjennomføres 4. semester

Arbeidstimer per student 375


Læringsutbytte: Etter godkjent emne skal studenten kunne:

- utvikle bevissthet rundt og få erfaring med selvdrevet arbeid.

- jobbe eksperimentelt og prosessbasert og kunne kontekstualisere eget arbeid gjennom diskusjon, tekst om eget arbeid og selvpresentasjon/utstilling.

- utvikle et eget visuelt språk og ståsted.

- delta aktivt i presentasjoner av sentrale kunstnerskap i samtidsmaleri, og plassere seg selv i en kunstfaglig diskusjon.


Arbeidskrav: Alle obligatoriske kurs må være godkjent (markert i kursoversikten) og minimum seks av de åtte kursene i emnet må være godkjent, for at emnet godkjennes.


Vurderingskriterier: Godkjent / ikke-godkjent utfra arbeidskrav.

--


FORYPNING I TEGNING 2

Studiepoeng 15

Gjennomføres 4. semester

Arbeidstimer per student 375


Læringsutbytte: Etter godkjent emne skal studenten kunne:

- ha oversikt over og kunne ta i bruk digitale verktøy innen billedbehandling.

- utvikle bevissthet rundt og få erfaring fra selvdrevet arbeid.

- jobbe eksperimentelt og prosessbasert og kunne kontekstualisere eget arbeid gjennom blant annet diskusjon, tekst om eget arbeid og selvpresentasjon/utstilling.

- utvikle et eget visuelt språk og ståsted.

- delta aktivt i faglige diskusjoner.


Arbeidskrav: Alle obligatoriske kurs må være godkjent (markert i kursoversikten) og minimum åtte av de ti kursene i emnet må være godkjent, for at emnet godkjennes.


Vurderingskriterier: Godkjent / ikke-godkjent utfra arbeidskrav.

--


FORDYPNING I TREDIMENSJONAL FORM 2

Studiepoeng 15

Gjennomføres 4. semester

Arbeidstimer per student 375


Læringsutbytte: Etter godkjent emne skal studenten kunne:

- utvikle bevissthet rundt og få erfaring fra selvdrevet arbeid.

- jobbe eksperimentelt og prosessbasert og kunne kontekstualisere eget arbeid gjennom diskusjon, tekst om eget arbeid og selvpresentasjon/utstilling.

- utvikle et eget visuelt språk og ståsted.

- delta aktivt i faglige diskusjoner.


Arbeidskrav: Alle obligatoriske kurs må være godkjent (markert i kursoversikten) og minimum seks av de åtte kursene i emnet må være godkjent, for at emnet godkjennes.


Vurderingskriterier: Godkjent / ikke-godkjent utfra arbeidskrav.

--


KUNSTHISTORIE 4

Studiepoeng 5

Gjennomføres 4. semester

Arbeidstimer per student 125


Læringsutbytte: Etter godkjent emne skal studenten:

- kjenne til sentrale kunstretninger, kunstnere, begreper og ideer knyttet til et utvalg kunstretninger fra den første avantgarden 1905-1920, i tillegg til kunsten etter 1980 og den aktuelle samtidskunsten.


Arbeidskrav: Minst 80 % oppmøte på forelesningene samt levert obligatorisk skriveoppgave. Fravær skal kommuniseres til og godkjennes av faglærer.


Vurderingskriterier: Godkjent / ikke-godkjent utfra arbeidskrav.

--


PROFESJONALISERING 3

Studiepoeng 10

Gjennomføres 4. semester

Arbeidstimer per student 250


Læringsutbytte: Etter godkjent emne skal studenten kunne:

- kontekstualisere egne kunstfaglige prosjekter.

- formulere prosjektbeskrivelse, søknad og kunstnerisk ståsted.

- utveksle faglige synspunkter og delta aktivt i kunstfaglige diskusjoner, ut fra et etisk verdigrunnlag.


Arbeidskrav: Alle obligatoriske kurs må være godkjent for at emnet godkjennes (markert i kursoversikten).


Vurderingskriterier: Godkjent / ikke-godkjent utfra arbeidskrav.


Profesjonaliseringsemnet i vårsemesteret består av individuell og gruppeveiledning med hovedveileder, ferdigstilling av egen portfolio, mulighet for opplæring i fotodokumentasjon og bilderedigering, tekstveiledning, og hovedprosjekt.

Hovedprosjektet er et praktisk, selvstendig kunstfaglig arbeid som avslutter en toårig høyere yrkesfaglig utdanning i visuelle kunstfag ved Einar Granum Kunstfagskole. Det skal gjøres en helhetlig avsluttende vurdering av studentens kunstfaglige kompetanse. Hovedprosjektet presenteres på skolens vårutstilling, og vil bli vurdert av en ekstern sensor.

Søk nå